Lännen Kalaleaderin säännöt

Lännen Kalaleader noudattaa näitä sääntöjä, strategiaansa linjauksia ja emo-Leaderinsä sääntöjä sekä mitä on säädetty EMKVR:sta ja kalaleader-toiminnasta ja Suomen lakia.

Jaoston kokoonpano

Jaoston jäsenten valinta

Esityksen jaoston jäsenestä voi tehdä Lännen Kalaleaderin alueella toimiva henkilö, yritys tai yhteisö.  Jäsenesitys tehdään ko. alueella toimivalle Leader-ryhmälle, joka edelleen esittää Leader Ravakalle varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Leader-ryhmä joka sijoittuu kokonaan tai pääosin Lännen Kalaleaderin alueelle esittää kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä ja Leader-ryhmä joka sijoittuu Lännen kalaleaderin alueelle vain osin esittää yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Varajäsenet ovat Leader-ryhmäkohtaiset.

Jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen mukaan siten, että jaostossa ovat edustettuina julkinen taho, yritykset ja yksittäiset toimijat sekä yhteisöt. Jaoston kokoonpanossa pyritään tasa-arvoon sukupuolten välillä, alueelliseen tasapuolisuuteen sekä kalatalouden eri sektoreiden edustavuuteen.

Kalajaoston kokoonpanon vahvistaa Leader Ravakan hallitus.

Jaoston koko

Varsinaisia jäseniä jaostossa on 10 henkeä ja varajäseniä 10 henkeä.

Jäsenten toimikausi

Jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Ensimmäisen kaksivuotiskauden lopussa puolet arvotaan erovuoroisiksi. Puolet jatkaa 3 vuotta jaoston jäsenenä. Sama henkilö voi olla jaoston jäsenenä korkeintaan 3 kautta. Painavista syistä jäsen voidaan valita ylimääräiseksi kaksivuotiskaudeksi.

Jaoston järjestäytyminen

Järjestäytyminen

Jaosto valitsee puheenjohtajan ja halutessaan myös varapuheenjohtajan keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Jaston sihteerinä toimii määrätty henkilö ja esittelijänä aktivaattori.

Jaoston kokouskäytönnöt

Jaoston kokoukset

Jaosto voi kokoontua läsnäolo-, etä-, hybridi tai sähköpostikokouksin. Kokouspaikat valitaan alueelta kiertävästi. Kokousten esittäjäksi ja sihteeriksi kutsutaan aktivaattori tai koordinaattori. Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole läsnä tai molemmat ovat esteellisiä valitaan puheenjohtaja läsnäolevien keskuudesta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokoukseen osallistuneista. Sähköpostikokouksissa pöytäkirja tarkastutetaan kaikilla osallistuneilla.

Kokoonkutsuja

Kokoonkutsujana toimii jaoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Aktivaattori voi välittää kutsun.

Ilmoittaminen

Kokouksista ilmoitetaan jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse viikkoa ennen kokousta. Kokoukselle sopivaa ajankohtaa voidaan määrittää yhdessä etukäteen päätösvaltaisuuden varmistamiseksi.

Läsnäolo-oikeus

Kokouksiin voivat osallistua varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenet, Leader-ryhmien työntekijät ja puheenjohtajat sekä ELY-keskuksen edustajat. Jaosto voi kutsua myös muita asiantuntijoita kokoukseen.

Päätösvaltaisuus

Jaoston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätösvaltaisuuteen lasketaan myös poissaolevien mielipide.

Äänestyskäytäntö

Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi käyttää varajäsen silloin kun varsinainen jäsen ei ole läsnä tai on esteellinen. Ääntä ei voi siirtää kolmannelle taholle.

Pöytäkirjat

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi pöytäkirjantarkastajaa tai sähköpostikokouksissa kaikki läsnäolleet hyväksyvät.

Lausunnot

Jaosto antaa käsiteltävistä hankkeista lausunnon ELY-keskukselle. Lausunnot annetaan Leader Ravakan hallitukselle tiedoksi.

Jääviys

Jaosto jäävää asian käsittelyssä esteellisen jäsenen. Jäsen saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos jaosto ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä. (Hallintolaki 6.6.2003/434, 27 § Esteellisyys, 28 § Esteellisyysperusteet ja 29 § Esteellisyyden ratkaiseminen)

Poissaolevien mielipide

Mikäli sekä varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä ovat estyneitä saapumasta kokoukseen, on heillä mahdollisuus jättää kokoukselle tiedoksi kantansa käsiteltävistä asioista kirjallisena nk. poissaolevan mielipiteenä. Poissaolevien mielipide huomioidaan kuten läsnäolevien.

Muut asiat

Palkkiot ja matkakorvaukset

Äänivaltaisina jäseninä kokouksissa oleville maksetaan kokouspalkkiona 50 € läsnäolosta tai etäkokouksista ja 20 € sähköpostikokouksesta Leader Ravakan palkkiokäytäntöjen mukaisesti. Puheenjohtajan vastaava palkkio on 100 € läsnäolosta tai etäkokouksesta ja 50 € sähköpostikokouksista. Matkakustannukset korvataan äänivaltaiselle jäsenelle valtion matkustussäännön mukaisesti matkalaskua vastaan. Julkisten yhteisöjen edustajille matkakustannuksia ei korvata, mikäli edustaminen liittyy työtehtäviin. Muille kokoukseen osallistujille ei makseta palkkioita eikä matkakuluja, ellei heitä ole varta vasten kutsuttu mukaan asiantuntijoina.

Salassapitovelvollisuus

Kalajaoston jäsenillä ja varajäsenillä on salassapitovelvollisuus ja he allekirjoittavat salassapitosopimuksen. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 6 luku Salassapitovelvoitteet)

Eroaminen, erottaminen ja korvaaminen

Jäsen voi pyynnöstä erota jaostosta ja hänen tilalleen pyydetään uusi esitys jäseneksi hänen edustamastaan Leader-ryhmästä. Jaoston jäsen, joka toistuvasti jättää osallistumatta jaoston toimintaan voidaan erottaa ja pyytää vastaavasta Leader-ryhmästä esitystä uudeksi jäseneksi. Jos jäsen ei edusta enää alkuperäistä Leader-ryhmää voidaan hänet erottaa ja korvata uudella jäsenellä pyytämällä esitystä uudeksi jäseneksi vastaavasta Leader-ryhmästä.

Toimisto (Leader Ravakka)
Koulukatu 7,
UUSIKAUPUNKI