Painopisteet -Älykäs, sininen, ketterä -strategiassa

1. Uudistuva Kalatalous

Painopisteelle on varattu 45 % kokonaisrahoituksesta.

Uudistamme toimialaa kehittämällä ja jalostamalla innovaatioita, tuomalla uusia välineitä ja menetelmiä saataville ja kehittämällä ja ylläpitämällä toimialan kannattavuutta. Tuemme kalan elintarvikekäytön lisäämistä ja sen edellytyksiä eli laadukkaan raaka-aineen saatavuutta ja houkuttelevien tuotteiden kehittämistä.

Painopisteestä rahoitetaan esimerkiksi kehittämistä, joka liittyy:

 • Raaka-aineen laadun parantamiseen
 • Innovaatioiden jalkauttamiseen, kattaen myös nykyisen toiminnan esittelyä ja tiedonvälitystä hyvistä käytännöistä
 • Digitaalisiin ratkaisuihin
 • Kalan jatkokäsittelyn ja jalostuksen koneisiin ja laitteisiin
 • Uusiin jalosteisiin sekä muuhun kuin elintarvikekäyttöön
 • Uusiin markkinoihin
 • Pyydyksiin ja muihin kalastusvälineisiin, myös haittaeläinten osalta
 • Koneisiin, menetelmiin ja järjestelmiin
 • Aluksiin ja moottoreihin, myös vähä-hiilisyys ja ympäristötavoitteiden huomioiminen
 • Pilotointiin tai kokeiluihin

1. Uudistuva kalatalous

2. Hyvinvointi ja osaaminen

Painopisteelle on varattu 30 % kokonaisrahoituksesta.

Tuemme toimia, joilla kehitetään alan ulkoista imagoa ja sisäistä hyvinvointia. Panostamme yrittäjien jaksamiseen ja osaamiseen sekä edistämme heidän mahdollisuuksiaan jatkaa työssään. Haluamme vähentää työn kuormittavuutta, edistää työssä jatkamista sekä lisätä työturvallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Rahoitamme toimialan arvostuksen nousua lisääviä toimia, mukaan lukien alan houkuttelevuutta lisäävää viestintää. Kannustamme toimijoita aktiiviseen, ennakkoluulottomaan ja monialaiseen yhteistyöhön. Painopisteen tavoitetta edistetään myös alueiden välisillä, kansallisilla ja kansainvälisillä yhteistyöhankkeilla, esimerkiksi jatkamalla kalastajaristeilyjen perinnettä.

Painopisteestä rahoitetaan etenkin osaamista, koulutusta ja neuvontaa sisältävää sekä osallisuutta lisäävää toimintaa esimerkiksi liittyen:

 • Laatu- ja ympäristöjärjestelmien jalkauttamiseen
 • Viestintään, brändi- ja imagotyöhön
 • Myynti, markkinointi ja liiketoiminta-osaamiseen
 • Hygieniaan ja elintarvikelaatuun
 • Turvallisuuteen ja merenkulkutaitoihin
 • Tiedon- ja kokemustenvaihtoon, yhteistyöhön, verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen
 • Kalatalouden tulonlähteiden monipuolistamiseen ja sivutoimiseen kalatalousyrittäjyyteen
 • Ammatinharjoittajien TYKY-toimintaan

2. Hyvinvointi ja osaaminen

3. Tulevaisuuden toimintaympäristö

Painopisteelle on varattu 25 % kokonaisrahoituksesta.

Tuemme toimintaympäristön kehittymistä kalatalouden kannalta kannustavaksi, yrittäjäystävälliseksi ja toimintaa mahdollistavaksi. Tavoitteena on lisätä kalatalousalan tunnettuutta sosiaalisesti kestävänä toimialana.

Painopisteestä rahoitetaan rahoitetaan sekä fyysisen että liiketoimintaympäristön kehittämistä esimerkiksi:

 • Kalatalouden ulkoisen verkoston laajen-taminen erityisesti muun elintarvike-sektorin suuntaan.
 • Yrittämismahdollisuuksien parantamista 
 • Vesiympäristön hoitotoimet ja kannattava hoitokalastus alkutuotannon sivutoimena 
 • Haittaeläinten torjuntaa ja vaikutusten minimointia
 • Toimintaympäristön muutoksien ennakointi, niihin sopeutuminen ja resilenssi
 • Tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia toimialan, alueen tai kohteen kehittämiseksi.

2. Tulevaisuuden toimintaympäristö

Läpileikkaavat teemat -Älykäs, sininen, ketterä -strategiassa

Strategian läpileikkaavat teemat ovat kestävyys, yhteistyö ja viestintä. Kaikkien hankkeiden on toteutettava kaikkia läpileikkaavia teemoja. Läpileikkaavien teemojen täyttymistä tarkastellaan valintakriteeristön kautta.

Kestävyys

Kestävyyttä arvioidaan ekologisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisesta näkökulmasta. Kehittämistoimintaa jatketaan aiemman pohjalta huomioiden jo tehdyt toimet ja niiden tulokset. Tiedostetaan, arvioidaan ja ratkaistaan toteutumisen riskejä ja toiminnasta aiheutuvia riskejä, haittoja ja kustannuksia. Hankkeessa syntyvä uusi toiminta kannattelee itse itseään tai sen jatkotoimintaa on suunniteltu ja resursoitu. Hankkeen resurssit on suhteutettu toiminnan oletettuun tuottavuuteen. Idea tai tarve on paikallinen tai/ja toimijaläh-töinen tai toiminta vaikuttaa olennaisesti paikalliseen tekemiseen. Toiminta vaalii olemassa olevaa hyvää tai lisää esim. laatua, avoimuutta, osaamista, osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia, tasa-arvoa, tuottavuutta, resurssin käyttöä, vähentää hukkaa tai pienentää päästöjä.

1. Uudistuva kalatalous

Sosiaalinen kestävyys

 • Lisää tasa-arvoa
 • Tukee (yksin)yrittäjää, luo yrittämisen mahdollisuuksia
 • Tukee jatkuvuutta ja luo tulevaisuudenuskoa
 • Lieventää tai ehkäisee konflikteja tai vastakkainasettelua

Ekologinen kestävyys

 • Resurssitehokkuus, paikalliset resurssit, digitalisaatio, käyttöaste
 • Parantaa ympäristöä, lisää ympäristötietoisuutta tai -vastuuta
 • Edistää siirtymää vähähiilisyyteen tai kestävyyteen
 • Liittyy vähäarvoisten raaka-aineiden tai sivuvirtojen hyödyntämiseen

Taloudellinen kestävyys

 • Hanketoiminnan tai/ja sen tulosten tulevaisuus on suunniteltu
 • Kehittää toimijoiden arvonlisäystä
 • Edistää resurssien ja tuotantotekijöiden yhteiskäyttöä
 • Taloudellinen kannattavuus ei perustu luonnonvarojen kestämättömään käyttöön

Vinkkejä yhteistyön kehittämiseksi

 • Kartoitetaan kelvollisia kumppaneita ja heidän toiveitaan yhteistyölle.
 • Toimitaan yhdessä tarkoituksenmukaisten kumppanien kanssa ja vahvistetaan nykyisiä yhteistyömalleja.
 • Tehdään yhteistyötä myös uusien kumppanien kanssa ja mahdollistetaan uutta yhteistyötä.
 • Synnytetään uutta alan sisäistä yhteistyötä, kumppanuuksia tai verkostoja
 • Ollaan ennakkoluulottomia yhteistyön suhteen, etsitään uusia kumppaneita ja synnytetään verkostoja. Hyödynnetään rajapinnat, lähisektorit ja elinkeinoalojen väliset mahdollisuudet.

Yhteistyö

Toimitaan älykkäästi ja aidosti yhteistyössä osallistamalla kohderyhmät, kumppanit, yrittäjät ja muut toiminnasta kiinnostuneet läpi koko kehittämisprosessin. Ollaan yhteistyöhakuisia ja tietoisia omasta roolista verkostoissa. Hyödynnetään verkostojen osaamista, tietoa, taitoa ja luovuutta. Otetaan mallia muualta ja jopa sektorin ulkopuolelta. Hankkeissa tuen edellytys on niiden sisällön huomioiden riittävän laaja osallistaminen ja pyrkimys yhteistyöhön. Voidaan myös rahoittaa verkostoitumistoimintaa ja yhteistyön kehittämistä.

1. Uudistuva kalatalous

Viestintä

Viestintä on suunnitelmallista, tavoitteellista ja resursoitua. Kerrotaan faktojen lisäksi tuntoja ja tarinoita. Viestitään ajantasaisesti, positiivisesti ja kannustavasti. Tiedotetaan ennakoivasti ja tarkoituksenmukaisille kohderyhmille. Laadukkaalla tiedottamisella ja viestinnällä luodaan pohjaa yhteistyölle sekä mahdollisuuksia uusille avauksille. Hankeviestinnässä keskitytään tiedottamiseen toteutuksesta, suunnitelmista ja tuloksista avaten osallistumismahdollisuuksia ja houkutellen miettimään seuraavia kehittämisvaiheita. Voidaan myös rahoittaa kalatalouden ja sen toimijoiden julkikuvaa kirkastavaa viestintää.

Viestintää arvioidaan seuraavasti 

 • Viestintä sisältyy hankesuunnitelmaan
 • Viestintä on suunnitelmallista ja tavoitteenasettelultaan selkeää
 • Viestintä on suunniteltu, resursoitu ja toteutuskelpoinen sekä kiinteä osa hanketta
 • Viestintä tukee hankkeen toteutusta ja tuo lisäarvoa hankkeelle
 • Edellisen lisäksi, viestintä tuo lisäarvoa myös hankkeen ulkopuolelle ja jälkeen

Toimisto (Leader Ravakka)
Koulukatu 7,
UUSIKAUPUNKI