Säännöstö

Kalaleader toimii emo-Leaderinsä eli Ravakka ry:n jaostona ja muiden toiminta-alueensa Leader-ryhmien kumppaneina. Kalaleaderin  säännöstö noudattaa EMKVR: a ja kalaleader-toimintaa koskevia asetuksia ja lainsäädäntöä ja mukailee Ravakka ry:n sääntöjä.

80
Rahoitusta
yrityksille

Rahoitusta yrityksille

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Sed cursus turpis vitae tortor. Sed hendrerit. Aliquam eu nunc.. Donec id justo.. Fusce commodo aliquam arcu. Suspendisse enim

Jaoston kokoonpano

Lännen kalaleaderin jaoston kokoonpanon vahvistaa Leader Ravakka ry:n hallitus. Jaosto on koottu toiminta-alueen Leader-ryhmien esityksestä. Jaosto on kolmikantainen siten, että siinä on edustettuina julkinen taho, yritykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat.  Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia vaan taustatahon mukaisia.

Valinta-
perusteet

Jaostossa pyritään tasa-arvoon sukupuolten välillä, alueelliseen tasapuolisuuteen sekä edustavuuteen kalatalouden eri sektoreiden välillä.

Jäsenten lukumäärä on 14, joista yksi toimii ryhmän puheenjohtajana, ja yksi varapuheenjohtajana.

Jäsenten toimikausi

Jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Ensimmäisen kaksivuotiskauden lopussa puolet arvotaan erovuoroisiksi ja puolet jatkaa siis 3 vuotta ryhmän jäseninä. Sama henkilö voi olla ryhmän jäsenenä maksimissaan 3 kaksivuotiskautta kerrallaan.

Painavista syistä jäsen voidaan valita ylimääräiseksi kaksivuotiskaudeksi.

Järjestäytyminen

Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kulloinenkin ryhmä keskuudestaan vuodeksi kerrallaan, esittelijäksi kutsutaan kalatalousaktivaattori ja sihteeriksi koordinaattori. Pöytäkirjantarkastajat valitaan joka kokouksessa erikseen läsnäolevista jäsenistä.

Pöytäkirja voidaan tarkastuttaa myös kokouksen kaikilla osallistujilla. Tätä menettelyä käytetään aina sähköpostikokouksissa.

Jaoston kokoukset

Jaosto kokoontuu vaihtelevasti toimialueen eri osissa.  Kokoustaa voidaan kokonaan tai osin etänä tai kokous voidaan toteuttaa sähköpostitse. 

Kokoonkutsuja

Kokoonkutsujana toimii kalatalousryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Aktivaattori voi välittää kutsun.

Ilmoittaminen

Kokouksista ilmoitetaan jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse 1 viikko ennen kokousta.

Päätös-
valtaisuus

Ryhmän kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Läsnäolo-oikeus

Kokouksiin voivat osallistua varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenet, Leader-ryhmien toimihenkilöt ja puheenjohtajat sekä ELY-keskuksen edustajat. Ryhmä voi kutsua myös muita asiantuntijoita kokoukseen.

Lausunnot

Kalatalouden toimintaryhmä antaa käsiteltävistä hankkeista lausunnon ELY-keskukselle. Lausunnot annetaan Ravakan ja toimialueen muille Leader-ryhmille tiedoksi.

Äänestys-
käytäntö

Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi käyttää ainoastaan samaa taustatahoa edustava varajäsen silloin kun varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen tai esteellinen asian käsittelyssä. Ääntä ei voi siirtää kolmannelle taholle.

Pöytäkirjat

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi pöytäkirjantarkastajaa hyväksyy.

Erityisesti sähköpostikokouksissa kaikki osallistuneet jäsenet saavat pöytäkirjan luettavakseen.

Jääviys

Varsinainen jäsen jäävää itse itsensä sellaisten hankehakemusten käsittelyssä, josta hän tai hänelle läheinen taho hyötyy välittömästi tai välillisesti

Poissaolevien mielipide

Mikäli sekä varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä ovat estyneitä saapumasta kokoukseen, on heillä mahdollisuus jättää kokoukselle tiedoksi mielipiteensä käsiteltävistä asioista kirjallisena. Mielipide kirjataan pöytäkirjaan.

Salassapito-
velvollisuus

Kalajaoston jäsenillä ja varajäsenillä on salassapitovelvollisuus ja he allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

Palkkiot ja korvaukset

Äänivaltaisina jäseninä kokouksissa oleville maksetaan kokouspalkkiona 50 € läsnäolosta ja etäkokouksista ja 20 € sähköpostikokouksesta. Puheenjohtajan vastaava palkkio on 100 € läsnäolosta tai etäkokouksesta ja 50 € etäkokouksista. Matkakustannukset korvataan äänivaltaiselle jäsenelle valtion matkustussäännön mukaisesti matkalaskua vastaan. Julkisten yhteisöjen edustajille matkakustannuksia ei korvata, mikäli edustaminen liittyy työtehtäviin. Muille kokoukseen osallistujille ei makseta palkkioita eikä matkakuluja ellei heitä ole varta vasten kutsuttu mukaan asiantuntijoina.

Eroaminen

Jäsen voi pyynnöstä erota kalajaostosta ja hänen tilalleen valitaan uusi samaa kolmikantaa edustava jäsen.

Uutta jäsentä esittää jäsenen edustama Leader-ryhmä.