Säännöstö

Kalaleader ei ole itsenäinen yhdistys tai organisaatio, vaan toimii Emo-leaderinsa Ravakka ry:n alaisuudessa ja muiden leader kumppaneiden tukemana. Säännöstö mukailee siksi Ravakka ry:n sääntöjä.

80
Rahoitusta
yrityksille

Rahoitusta yrityksille

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Sed cursus turpis vitae tortor. Sed hendrerit. Aliquam eu nunc.. Donec id justo.. Fusce commodo aliquam arcu. Suspendisse enim

Jäsenten valinta

Kalatalouden toimintaryhmän jäsenet vahvistaa Leader Ravakka ry:n hallitus. Esityksen jäsenistä voi tehdä kalatalouden toimintaryhmän alueella toimiva henkilö, yritys tai yhteisö. Esitykset tehdään ko. alueella toimivalle leader-ryhmälle, joka edelleen esittää Leader Ravakalle kahta jäsentä ja varajäsentä. Alueen kunnat esittävät yhteisesti Ravakalle kahta jäsentä ja varajäsentä.

Valinta-
perusteet

Jäsenet valitaan ns. kolmikantaperiaatteen mukaan siten, että kalatalousryhmässä ovat edustettuina julkinen taho, yritykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat. Valinnoissa pyritään tasa-arvoon sukupuolten välillä, alueelliseen tasapuolisuuteen sekä edustavuuteen kalatalouden eri sektoreiden välillä.

Jäsenten lukumäärä on 10, joista yksi toimii ryhmän puheenjohtajana, ja yksi varapuheenjohtajana. 

Jäsenten toimikausi

Jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Ensimmäisen kaksivuotiskauden lopussa puolet arvotaan erovuoroisiksi ja puolet jatkaa siis 3 vuotta ryhmän jäseninä. Sama henkilö voi olla ryhmän jäsenenä maksimissaan 3 kaksivuotiskautta kerrallaan.

Järjestäytyminen

Ryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kulloinenkin ryhmä keskuudestaan vuodeksi kerrallaan ja sihteeriksi kutsutaan kalatalousasiamies (aktivaattori). Pöytäkirjantarkastajat valitaan joka kokouksessa erikseen.

Ryhmän kokoukset

Ryhmän kokoukset pidetään vaihtelevasti toimialueen eri osissa. Ne voidaan tarvittaessa pitää myös sähköpostikokouksena.

Kokoonkutsuja

Kokoonkutsujana toimii kalatalousryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Ilmoittaminen

Kokouksista ilmoitetaan jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse 1 viikko ennen kokousta.

Päätös-
valtaisuus

Ryhmän kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Läsnäolo-oikeus

Kokouksiin voivat osallistua varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenet, Leader-ryhmien toimihenkilöt ja puheenjohtajat sekä ELY-keskuksen edustajat. Ryhmä voi kutsua myös muita asiantuntijoita kokoukseen.

Lausunnot

Kalatalouden toimintaryhmä antaa käsiteltävistä hankkeista lausunnon ELY-keskukselle. Lausunnot annetaan Ravakan hallitukselle tiedoksi.

Äänestys-
käytäntö

Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi käyttää ainoastaan hänen henkilökohtainen varajäsenensä silloin kun varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen. Ääntä ei voi siirtää kolmannelle taholle.

Pöytäkirjat

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi pöytäkirjantarkastajaa hyväksyy.

Jääviys

Varsinainen jäsen jäävää itse itsensä sellaisten hankehakemusten käsittelyssä, josta hän tai hänelle läheinen taho hyötyy välittömästi tai välillisesti

Poissaolevien mielipide

Mikäli sekä varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä ovat estyneitä saapumasta kokoukseen, on heillä mahdollisuus jättää kokoukselle tiedoksi mielipiteensä käsiteltävistä asioista kirjallisena. Mielipide kirjataan pöytäkirjaan.

Salassapito-
velvollisuus

Kalataloustyöryhmän jäsenillä ja varajäsenillä on salassapitovelvollisuus ja he allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

Palkkiot ja korvaukset

Varsinaisina jäseninä kokouksissa oleville maksetaan kokouspalkkiona 40 € ja puheenjohtajalle 80 €/kokous. Matkakustannukset korvataan äänivaltaiselle jäsenelle valtion matkustussäännön mukaisesti matkalaskua vastaan. Julkisten yhteisöjen edustajille matkakustannuksia ei korvata, mikäli edustaminen liittyy työtehtäviin. Muille kokoukseen osallistujille ei makseta palkkioita eikä matkakuluja ellei heitä ole varta vasten kutsuttu mukaan asiantuntijoina.

Eroaminen

Jäsen voi pyynnöstä erota kalatalousryhmästä ja hänen tilalleen valitaan uusi samaa kolmikantakategoriaa edustava jäsen.